Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar

- Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar

- Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller

- Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar

- Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar

- Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar

- Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır

- Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

- Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür

- Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar

- İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder

Alana Özgü Yetkinlik

- Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar

- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular

- Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

- Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir