Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

- İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir

- Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.

- Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular

- Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.

- Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar

Ögrenme Yetkinligi

- Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.

- Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.

- Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder

- Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.

- Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.

- Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.

- Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.

- Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.

- Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.

- Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir