Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Ekonomi ve maliye ile ilgili nitelikli ve ileri düzey bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, hukuki olarak değerlendirebilme yetisine sahip uzmanlar yetiştirmektir

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar, yorumlar ve /veya analiz eder

- Bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır ve geliştirir

- Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar, raporlar

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır, çıktı üretir

Ögrenme Yetkinligi

- Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler, değerlendirir ve kendini sürekli yeniler

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır

- Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır

- İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder

Alana Özgü Yetkinlik

- Maliye bilim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır

- Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

- Mali olaylara ilişkin hukuki düzenlemelerin farkındadır ve mevzuat değerlendirmesi yapar