Amaçlar

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Türk dili ve edebiyatının en eski dönemlerinden günümüze uzanan süreçteki gelişimini, özeliklerini, dil bilgisel ve edebî özelliklerini incelemeyi, geçmişteki ve günümüzdeki sorunları tespit edip bunların sebeplerini ortaya koymayı amaçlar. Bu amaçla Türk dili ve edebiyatının temel niteliklerini, dönemlerini, Türk kültürünün oluşum ve gelişim sürecini, bu süreçteki kültürel temasları ve bu temasların sonuçlarını araştırır. Böylece Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırmacı ve öğretim elemanı olmak isteyenlere sağlam bir temel hazırlanmaktadır.

Hedefler

Bu programın hedefi öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.