Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

- Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır

- Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.

- Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.

Ögrenme Yetkinligi

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.

- Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.

- Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.

- Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.

- Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.

- Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.

- Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.

- Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.