Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Mikroorganizmaların virulans faktörlerini ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları açıklar.

- Mikroorganizmalara karşı gelişen immun cevabı ve savunma mekanizmalarını tanımlar.

- Mikroorganizmalara karşı etkili antimikrobiyal ajanları listeler.

- Mikroorganizmaların antimikrobiyallere karşı direnç geliştirme mekanizmalarını açıklar.

- Mikroorganizmaların tanımlanabilmeleri için gerekli mikrobiyolojik testleri listeler.

- Mikroskobik inceleme için gerekli temel mikrobiyolojik boyama yöntemlerini ve biyokimyasal testleri uygular.

- Mikroorganizmaları temel ve ileri moleküler tanı yöntemlerini kullanarak tespit eder.

- Mikroorganizmaların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Mikroorganizmaların genomik yapıları tanımlar.

- Enfeksiyöz mikroorganizmaların laboratuvar tanısında kullanılan mikroskobi, kültür, serolojik tanı ve moleküler tanı prensiplerini listeler.

- Klinik örneklerin alınmasından etken mikroorganizmanın tanımlanmasına kadar geçen süreçte kullanılan yöntemleri planlar ve uygular.

- Mİkroorganizmaları klinik örneklerden üretmek ve tanımlamak amacıyla uygun kültür ortamlarını, boyama yöntemlerini, biyokimyasal testleri ve moleküler tanı yöntemlerini uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür. Yürütülen araştırma projeleri kapsamında verilen görevleri yapar.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.

- Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Etkili iletişim kurar. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek düşüncelerini ve çözüm önerilerini sözlü ve görsel olarak aktarabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların paylaşılması sırasında etik ilkelere uymayı gözetir.