DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Su Alg Ekolojisi ST   532 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma ÇEVİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçsu ortamlarında alglerin önemini, Alglerin ekolojik ihtiyaçlarını, yayılımlarını, süksesyonlarını, nişlerini ve biyolojik indikatörler olarak kullanımlarını öğretmek
Dersin İçeriği
Giriş (primer üreticiler, içsu ekosistemleri, planktonik ve bentik algler, şekil ve ölçü), Alg habitatları ve toplulukları, Alg sistematiği (Cyanophyceae, Chlorophyce, Diatoms, other groups), Algler ve fiziksel faktörler, kimyasal faktörler, süksesyon ve büyüme ve biyocoğrafya,alglerin diğer organizmalarlar interaksiyonu, tatlısu ekosistemlerinde algal niş, kirlilik ve algler, paleolimnolojide alglerin kullanımı, örnekleme, biomas tamini, sayım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alglerin içsu ekosistemlerindeki önemlerini kavrar.
2) Alglerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile olan ilişkilerini öğrenir.
3) Çeşitli alg gruplarının farklı sularda niçin daha yaygın olarak bulunabileceğini kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
X
2
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimleri kavrar.
X
3
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı alan ile ilgili stratejileri belirler; yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
X
4
Su Ürünleri Temel Bilimlerinde uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, farklı disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar, yeni bilgi ve teoriler üretir.
X
5
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında veri toplar, sonuçları değerlendirir; araştırma yöntemlerini kullanarak, neden-sonuç ilişkisi kurup, sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak planlar, projelendirir ve yürütür.
X
7
Uzmanlaştığı alan ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için bireysel veya ekip üyesi olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir, sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
8
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynaklara ulaşır, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirecek deneyim kazanır.
X
9
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve toplum yararına kullanır.
X
10
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder, çalışma ve araştırmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır; alanında toplumsal bilinç oluşumuna katkı sağlar.
X
11
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, seminer ve toplantıları izler, eleştirir.
X
12
Yabancı dil bilgilerini kullanarak yurt dışı kaynaklı yayınları izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
13
Çalışma alanında gereksinim duyduğu bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
14
Uygulama alanı ile ilgili verilerin bilimsel yönden değerlendirilmesi ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder, denetler ve bu değerleri öğretir.
X
15
Uzmanlaştığı Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulama planları geliştirir; elde ettiği sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde toplum yararına değerlendirir ve yaygınlaştırır.
X
16
Yüksek lisans eğitimi sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerle, uygulama ve problem çözme becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş (Primer üreticiler, içsu ekosistemleri, Planktonik ve Bentik algler, Şekil ve ölçü) İlgili konunun kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Alg habitatları ve kommuniteleri. İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
3 Alg sistematiği (Cyanophyceae, Chlorophyce) İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Alg sistematiği(Diatomlar, Diğer gruplar) İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Algler üzerine etkili olan fiziksel faktörler İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
6 Algler üzerine etkili olan kimyasal faktörler İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
7 Algler üzerine etkili olan kimyasal faktörler İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Sözlü Sınav
Ödev
9 Süksesyon ve büyüme, Ara sınav İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
10 Alglerin yayılımı, sürekliliği ve fitocoğrafya İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
11 Alglerin diğer organizmalarla interaksiyonu İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
12 Tatlısu ekosistemlerinde alglerin nişi İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
13 Kirlilik ve algler İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
14 Paleolimnolojide alglerin kullanımı İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
15 Örnekleme, biyomas tahmini, sayım İlgili konunun kaynaklardan okunması ve ödev hazırlığı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar