DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Stres Fizyolojisi TBB   621 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerin biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı reaksiyonlarını fizyolojinin temel kavram ve prensipleri çerçevesinde ortaya koymak; bu bağlamda, farklı bitki tür ve çeşitlerinde değişik stres faktörlerinin bireysel ve çoklu etkilerini kontrollü koşullarda uygulamalı olarak göstererek çevresel faktörlerin bitkisel üretimdeki etkilerine dikkati çekmek.
Dersin İçeriği
Yüksek ve düşük sıcaklık, kuraklık, yüksek ışık, tuzluluk, mineral eksikliği ve toksisitesi ve bitki patogenleri gibi stres etmenlerine karşı reaksiyonlar. Özellikle, stres altındaki bitkilerde hücre tahribatı ve hücre savunma mekanizmaları, karakterize edilmesine yönelik yöntemler ve uygulamaları: klorofil, lipid peroksidasyonu, membran permeabilitesi, askorbat, glutatiyon, süperoksit dismutaz, katalaz, askorbat peroksidaz, glutatiyon redüktaz ölçümleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stres faktörleriyle ilgili fizyolojik olayların mekanizmalarını açıklamak için gerekli temel kavram ve prensipleri bilir
2) Bitkilerde ortaya çıkan gözle görülebilir zararlanma belirtilerinin hangi stresten kaynaklandığını ayırt eder
3) Bazı stres faktörlerinin zararlı etkilerini azaltmak için geçici çözüm yolları bulur
4) Stres faktörlerinin büyüme, gelişme ve ürün oluşumuna olan etkilerini tahmin eder
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki fizyolojisindeki bazı temel kavramlar ön okuma Anlatım
2 Bitki büyüme ve gelişiminde biyotik ve abiyotik stres etmenlerine genel bakış ön okuma Anlatım
3 Yüksek sıcaklık stresi ön okuma Anlatım
4 Düşük sıcaklık stresi ön okuma Anlatım
5 Kuraklık stresi ön okuma, laboratuvar çalışması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Yüksek ve düşük ışık stresi ön okuma Anlatım
7 Tuz stresi ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Mineral madde eksikliğine bağlı stres ön okuma Anlatım
10 Mineral madde fazlalığına bağlı stres ön okuma Anlatım
11 Bitki patogenlerinin neden olduğu stres ön okuma Anlatım
12 Abiyotik streslerden herhangi birine maruz kalmış bitkilerde klorofil, lipid peroksidasyonu ve membran permeabilitesi ölçümü Laboratuvar çalışması Deney / Laboratuvar
13 Abiyotik streslerden herhangi birine maruz kalmış bitkilerde askorbat, glutatiyon Laboratuvar çalışması Deney / Laboratuvar
14 Abiyotik streslerden herhangi birine maruz kalmış bitkilerde süperoksit dismutaz, katalaz, askorbat peroksidaz, glutatiyon redüktaz ölçümleri. ön okuma Deney / Laboratuvar
15 Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar