DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak-Bitki Atmosfer Sisteminde Enerji ve Kütle Akımının Matematiksel Modellenmesi TBB   577 1 2 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Alkhan SARIYEV
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli ortamlarda deneysel verilere ulaşılması zor durumlarda model uygulama pratiğini geliştirmek. Toprak'ta enerji ve kütle (su, ısı, ion taşınımı) akımlarını matematiksel olarak formule etmek ve uygun başlanğıç ve sınır koşullarında sayısal çözümler üretmek
Dersin İçeriği
Bitki örtüsü ve onun agro ekosistemde etkileyici rolü. Toprak-Bitki-Atmosfer sisteminde enerji ve kütle bütçeleri. İklim koşulları ve onların matematiksel modellenmesi. Kısa ve uzun dalgalı radyasyonların matematiksel modellenmesi. Bitki örtüsünde rüzgar hızının modellenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak-Bitki-Atmosfer sistemindeki enerji ve kütle döngülerini öğretir
2) Toprak-Bitki-Atmosfer sistemindeki enerji ve kütle akımlarını matematiksel olarak diferansiyel denklemlerle ifade eder
3) Matematiksel olarak diferansiyel denklemlerle ifade edilen enerji ve kütle akımlarını uygun sınır ve başlanğıç koşullara göre çözüm üretir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer mühendislik alanlarına da başvurarak kullanıp, toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine ve sürdürebilirlik ilkesine uygun kullanımlarını sağlama konularında yeni fikirler geliştirme ve uygulama noktasında yeterli donanıma sahip olur
X
2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili bilim alanları ile ilişkilendirerek, kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda yeni teknikler, fikirler geliştirme ve pratiğe aktarma noktasında donanımını artırır
X
3
Toprakların içinde bulunduğu gelişim ve değişim süreçlerini analiz etme ve sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde mevcut problemlere çözüm oluşturabilecek bir araştırma planlar, uygular ve/veya mevcut bilgilerle yargıda bulunur
X
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmelerinin sağlanmasında karşılaşılan sorunları çözmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde projeler hazırlayabilme ve uygulayabilme yetisine sahip olur ve eldeki bilgilerle durum tespiti yaparak çözüm önerilerinde bulunur
X
5
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde bağımsız proje hazırlayabilme veya ihtiyaç duyulması halinde takım çalışmalarında liderlik yapabilme yetisi taşır
X
6
Uzmanlık alanıyla ilgili karşılaşabileceği ve önceden öngörülemeyen sorunları tanır ve çözüm için geliştireceği yeni stratejilerle sorumluluk alır
X
7
Alanla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme yetisi taşır
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, değerlendirebilme ve bağımsız çalışma yürütebilme yetkinliğine sahip olur
X
9
İngilizce'yi de en az B2 düzeyinde kullanarak, alanındaki yenilikleri ve kendi çalışmalarını ilgili kişilere yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için harekete geçer
11
Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
X
12
Çalışma alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, bu değerleri öğretir ve denetler
13
Alanıyla ilgili aldığı bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalara da taşır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprakta enerji vekütle akımlarının sınıflandırılması Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
2 Agroekosistem'de blok-şema ile etkili enerji ve kütle unsurların ortaya konulması ve parametrelerin biri biri ile ilişkilendirilmesi Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
3 Toprak suyunun dinamiğinin matematiksel modellenmesi Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
4 Toprakta ısı akımının matematiksel modellenmesi Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
5 Toprakta iyon haraketinin matematiksel modellenmesi Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
6 İklim koşulları ve onların matematiksel modellenmesi. Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
7 Kısa ve uzun dalgalı radyasyonların matematiksel modellenmesi. Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Anlatım
9 Bitki örtüsünde rüzgar hızının yarattığı turbilans ortamının modellenmesi. Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
10 Toprak-Bitki-Atmosfer sisteminde enerji ve kütle bütçeleri. Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
11 Geliştirilmiş matematiksel modellerin çözümlenmesi-1(analitik çözümler) Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Geliştirilmiş matematiksel modellerin çözümlenmesi-1(sayısal çözümler) Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Geliştirilmiş matematiksel modellerin sayısal çözümlenmesi-3 (modellerin sayısal entegrasyonu) Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Toprak-Bitki-Atmosfer sisteminde zaman ve mekana bağlı olarak dinamik süreçlerin hesaplanması Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
15 Toprak-Bitki-Atmosfer sisteminde geliştirilmiş matematiksel modelin deneysel verilerle karşılaştırılması ve simulasyon uygulamalarının yapılması Matematiksel Modelleme tekniklerini ve Uygulamalı Toprak Fiziği alanında bilgi edinir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar