DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Analiz IEM   761 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsen KIRAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma sürecinin önemli bir aşamasını oluşturan veri analizini doğru ve gereklerine uygun yapabilmek ve bulguları doğru yorumlayabilmek, incelenen olay hakkında değerlendirmeler yapabilmenin vazgeçilmez bir zorunluluğudur. Bunun yanında iş dünyasında her gün sayısız problemle karşılaşılmakta ve bu problemler çözüm beklemektedir. Çoğunlukla elde edilen verilerin analizi sonucunda problemler çözüme ulaştırılabilmektedir. Bu dersin amacı, incelenen olayla ilgili verileri doğru bir şekilde elde etme, çeşitli filtrelerden geçirerek analize hazır hale getirme ve SPSS, Minitab , SPLUS programlarından yararlanarak, amaca en uygun yöntemlerle verileri analiz ederek yorumlayabilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, veri kavramı ve veriyi tanıma, amaca uygun olarak seçilecek istatistiksel analizler ve bu bağlamda betimsel istatistikler, iki ve/veya ikiden fazla grup karşılaştırmaları için testler, parametrik olmayan testler, korelasyon ve regresyon analizi ve çok değişkenli istatistiksel analizlerden faktör, kümeleme analizleri konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiksel analiz tekniklerine ilişkin bilgileri uygulama becerisi kazanır.
2) Verileri analiz eder.
3) Deney yapma ve tasarlama becerisi kazanır.
4) İlgili daldaki problemleri tanımlar.
5) Problemleri formüle eder ve çözer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri Kavramı ve Veri Elde Etme Yöntemleri kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
2 Veri Analizinde Kullanılacak İstatistiksel Tekniğin Seçimi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 bilgisayar paket programlarının kısa tanıtımı (SPlus, SPSS, Minitab) kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 bilgisayarda veri işlemleri kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 bilgisayarda veri işlemleri kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Betimsel İstatistikler kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 İki Grup Karşılaştırması için Testler kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Yazılı Sınav
9 Varyans Analizi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Parametrik Olmayan Testler kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 ödev sunumları kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Bireysel Çalışma
Ödev
12 Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Analizi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Faktör Analizi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kümeleme Analizi kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 ödev sunumları kaynaklardan ilgili bölümlerin okunup gelinmesi Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar