DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Yönt. IEM   723 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsen KIRAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, İstatistiksel yöntemlerin bilgisayar desteği ile çözümünü sağlamak ve öğrenciye bilgisayar ve istatistiki uygulama öğreterek araştırmalarda elde edilen verinin bilgisayar aracılığı ile kolayca analizinin yapılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, tek yönlü ve iki yönlü tek değişkenli varyans analizi, tek yönlü ve iki yönlü çok değişkenli varyans analizi, kovaryans analizi, güvenilirlik analizi, faktör analizi, basit ve çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizi ve lojistik regresyon ve SPSS uygulamaları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiksel problemleri modeller.
2) Veri setlerini düzenler ve bu veri setlerinden anlamlı sonuçlar çıkarır.
3) İstatistiksel analizleri yapar ve sonuçları yorumlar.
4) Analizler arasındaki farklılıkları kavrar.
5) İstatistiksel paket programları etkin bir biçimde kullanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistik paket programı kullanarak istatistiksel veri analizi kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Veri analizine giriş kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Verilerin düzenlenmesi ve tanımlayıcı istatistikler kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 frekans tabloları şeklindeki verilerin analizi kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 istatistiksel ilişkinin ölçümü kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 grup ortalamalarının karşılaştırılması kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 ödev sunumu kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Yazılı Sınav
9 tek yönlü varyans analizi kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 regresyon analizi ve korelasyon kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 genel lineer modeller kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 tüm faktörler üzerinde tekrarlı ölçümlerin yapıldığı denemeler kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 bilgisayar ile anlatılanların uygulanması kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 karma denemelerin tasarımı ve analizi kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 bilgisayar ile anlatılanların uygulanması kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitaptan ilgili bölüm incelenmeli Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar