DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometride Ekoller I IEM   705 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonometrik konuları teorik olarak genişletebilme ve Modelleri Gerçeğe Uyarlama yapabilme ile İktisadi verilerin konometrik değerlendirmelerini yapabilme, yorumda bulunabilme, temel hesap ve formülasyonları ekonometrik sonuçları kullanabilme becerilerini vermek, muhakemeyi geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında ekonometrik teori ve ekonometrik model kavramları, ekonometrik çalışmalarda veriler ve ölçüm yöntemleri, tahmin yöntemleri ve tahmin edicinin özellikleri ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim ile ekonometrik yöntemler arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilme.
2) Ekonometri disiplinine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
3) Ekonometrik kavramları açıklayabilme
4) Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırabilme
5) Model kurabilme
6) İlişkileri ortaya koyabilme
7) Yorum yapabilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İki değişkenli ilişkilerin ileri yönleri Econometric Methods, J. Johnston ve J. Dinardo, Fourth Editions. Anlatım
Tartışma
2 Gecikmeli Bağımlı Regresör Olarak Değişkenler, Durağan ev Durağan Olmayan Seriler Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
3 K değişkenli lineer denklem, k değişkenli modelin matris formülasyonu Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
4 kısmi korelasyon katsayıları, en küçük karelerin geometrisi, k değişkenli denklemde çıkarım Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
5 Spesifikasyon Hatası için k Değişkenli Doğrusal Denklemin Bazı Testleri Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
6 Yapısal Değişiklik Testleri, Dummy Değişkenler Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
7 Maksimum Olabilirlik (ML), Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GLS) ve Enstrümantal Değişkenler (IV) Tahmin Ediciler Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Heteroscedasticity Testleri, Heteroscedasticity Altında Tahmin Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Tartışma
10 OLS ve Otokorelasyonlu Bozukluklar, Otokorelasyon Testleri Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
11 Tek değişkenli zaman serileri modellemesi, Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
12 ARIMA modellerinin belirlenmesi, tahmini ve test edilmesi Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
13 Otoregressif Dağılımlı Gecikme İlişkileri Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
14 Durağan olmayan Tahmin Ediciler Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
15 sayısal problemler çözümü Ders Konuları ile ilgili hazırlanmış ders notları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar