DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometri I IEM   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonometri iktisadi ilişkilerin tahmini ve iktisadi davranışlarla ilgili hipotezlerin test edilmesi ile iktisadi değişkenlerin davranışının öngörülmesi ile ilgili olmaktadır. Matrisler bağlamında tek denklemli doğrusal regresyon modeli ve iktisadi sorunlara uygulanışı. En küçük kareler yöntemi, genelleştirilmiş en küçük kareler ve standart modelin diğer uzantıları. Özel koşullar altında tek denklemli model ve çok denklemli modelin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Ekonometrinin konusu, tarihçesi, bazı temel matematik ve istatistik kuralları, iktisadi teorenin matematiksel bir kalıba oturtulması, basit klasik doğrusal regresyon modeli, çoklu klasik doğrusal regresyon modeli, klasik doğrusal regresyon modelinden bazı sapmalar, doğrusal regresyon ile ilgili diğer bazı konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenciler temel ekonometri yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2) Bu ders ekonometrik araştırma yapmak isteyen öğrencilere destek our
3) Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
4) Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
5) Veri toplar, düzenler ve analiz eder
6) Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili ileri düzey paket programlarını kullanabilir
7) Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
8) Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
9) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
10) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
11) Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
12) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
13) İstatistik, yöneylem araştırması ve Matematik bilgilerini tanımlar
14) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
15) Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar
X
2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar
X
3
Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar
X
4
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
5
Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemi uygulayıp sonuçlarını yorumlar
X
6
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar, kıyaslar, değerlendirir ve yorumlar
X
7
Amaca uygun bir şekilde veriyi tanımlar, toplar, düzenler ve analiz eder
X
8
Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar
X
9
Ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Analiz sonuçlarını uygun şekilde sunar; bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür
X
14
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X
19
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonometrinin Konusu Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Ekonometrinin Tarihçesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
3 Bazı Temel Matematik ve İstatistik Kuralları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
4 İktisadi Teorinin Matematiksel Bir Kalıba Oturtulması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
5 Basit Klasik Doğrusal Regresyon Modeli Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
6 Çoklu Klasik Doğrusal Regresyon Modeli Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
7 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Doğrusal Regresyon ile İlgili Diğer Bazı Konular Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
10 Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli ve Doğrusal Hipotez Testleri Tekrarı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
11 Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
12 Yapısal Değişiklik ve İki Değerli (Dummy) Değişkenler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
13 Doğrusal Regresyon Modeli ile İllgili Diğer Bazı Konuların Tekrarı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
14 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
15 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller, modern zaman serisi analizine giriş Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar