DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dönem Projesi EPOP   700 2 3 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eğitim programları ve öğretim alanında öğrencinin seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Eğitim programları ve öğretim alanında ilgi duyulan bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, projenin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim Programları ve Öğretim konusunda incelemek üzere bir proje konusu belirler.
2) Proje konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler.
3) Proje konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
4) Proje konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır.
5) Proje konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
6) Verileri analiz eder.
7) Elde ettiği bulguları betimler.
8) Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
9) Proje çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem proje çalışması hakkında genel bilgilerin ve öğrencilerden beklentilerin açıklanması Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
2 Proje konusu belirlemek için literatür tarama Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
3 Proje konusu belirlemek için literatür tarama Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
4 Proje konusunu belirleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Proje konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
6 Proje konusu olarak seçilen alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
7 Projenin amaç ve alt amaçlarını belirleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Proje tasarısını gözden geçirme, kontrol etme Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Uygun evren ve örneklemi belirleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
10 Uygun veri toplama araçlarını belirleme Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
11 Veri toplama araçlarını hazırlama Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
12 Veri toplama Veri toplama araçlarını örneklem grubuna ulaştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Verileri analiz etme Analiz programına (SPSS) veri girişi yapma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Bulguları ortaya koyma ve tartışma Analiz sonuçlarını yazma ve literatürle karşılaştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Proje raporunu hazırlama Proje raporunu yazma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje raporunu sözlü olarak sunma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar