DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma EPÖ2   703 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim bilimlerinde yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Araştırma Yöntemleri, Veri Toplama, Araştırma Yapma, Araştırma Modelleri ve Veri Toplama Teknikleri, Bulguların Sunumu ve Yorumlanması, Sonuç ve Öneriler, Raporlaştırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yeri ve önemini anlar.
2) Araştırma için uygun literatür tarama yöntem ve tekniklerini kullanır.
3) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma modellerini kavrar.
4) Araştırma için bir problem belirler ve onu sınırlandırarak ifade eder
5) Belirlenen probleme uygun araştırma modelini seçer.
6) Araştırma problemi ve amaçlarına uygun örneklem alır.
7) Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan veri toplama yollarını açıklama ve kullanır.
8) Araştırma bulgularını uygun biçimde organize eder, sunar ve açıklar.
9) Araştırma sonuçlarını belirtme ve tartışır.
10) Bir araştırma raporunu kurallara uygun olarak yazar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak eğitim programı ve öğretim bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
İlk, orta ve lise öğretim programlarını bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Program geliştirme alanında yapılmış bilimsel bir yayını (makale, tez, bildiri ) değerlendirir.
X
4
Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleğinde kullanır.
X
5
Öğretimi geliştirme amaçlı planlar hazırlar ve uygular
X
6
Öğretimle ilgili bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde öğrencilere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar yapar
X
9
Eğitim programı ve öğretim alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
12
Program geliştirmeyle ilgili yurtdışı kaynakları takip eder
X
13
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
14
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
15
Eğitim bilimlerine dönük uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
16
Eğitim bilimleri alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi, bilim ve araştırma kavramı İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sosyal gerçeği anlamada farklı paradigmalar: Pozitivizm ve postpozitivizm İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyal bilimlerde araştırma süreç ve teknikleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıkları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Problem: Arama, seçme ve ifade etme İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
6 Amaçların ifadesi İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
7 Nicel ve nitel yöntemler: Karar verme süreci ve araştırma modelleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Araştırma modelleri: Betimsel modeller, deneysel modeller, ex-post fakto araştırma modeli, tarihi araştırma ve eylem araştırması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yöntem: Veri toplama yolları a)Ölçme kavramı b)Ölçmenin güvenirliği ve geçerliği c)Ölçek türleri d)Veri toplama yolları: Anket, görüşme, gözlem ve doküman incelemesi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bulguların organize edilmesi, sunumu ve açıklanması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bulguların organize edilmesi, sunumu ve açıklanması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sonuç, tartışma ve öneriler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Araştırma Raporunun Yazılması İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Dersi gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödevi gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar