DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Metinleri İnceleme II RES   744 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat tarihinin uzak -yakın dönemlerine, sanatsal üsluplara ve sanatçıların üretim süreçlerine ilişkin yazınsal metinleri ve bu metinlerin temel kavramlarını karşılaştırmalı olarak incelemek
Dersin İçeriği
Öğrencilerden, modern sonrası sanat çalşmalarının eleştirisini içeren sanat metinleri okumaları ve tartışmaları istenmektedir. Öğrenciler sunulan bilgi, araç ve kazandırılan deneyimle kendi sanat eleştirilerini yapma becerisini edinmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
4) Görsel sanatlar öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
10) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
11) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır.
12) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip eder.
13) Sanat ve tasarım alanına ilişkin temel konu ve kavramlar hakim olur.
14) Sanat ile ilişkili kuramsal çalışmaları tanır.
15) Sanat alanyazın hakkında teorik bilgi üretir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernizm ve Sanat Kuramları Kavram Analizi ve Konu Araştırması
2 Temsili Sanat Kuramı Kavram Analizi ve Konu Araştırması
3 Temsilin Yapısı Kavram Analizi ve Konu Araştırması
4 Yeni-temsili Sanat Kuramı Kavram Analizi ve Konu Araştırması
5 Uzlaşımcı Temsil ve Sanat Kavram Analizi ve Konu Araştırması
6 Dışavurum Olarak Sanat Kavram Analizi ve Konu Araştırması
7 Dışavurum ve Mecazı Örnekleme Kavram Analizi ve Konu Araştırması
8 Ara Sınav
9 Biçimci Sanat Kuramları Kavram Analizi ve Konu Araştırması
10 Biçimçilik Kavram Analizi ve Konu Araştırması
11 Biçim ve İçerik Tartışmaları Kavram Analizi ve Konu Araştırması
12 Sanatsal Biçim ve İçerik, Farklı Görüşler Kavram Analizi ve Konu Araştırması
13 Biçim İşlev ve Estetik Kavram Analizi ve Konu Araştırması
14 Sanat ve Deneyim Kavram Analizi ve Konu Araştırması
15 Sanat Tanımına Karşı İtirazlar Kavram Analizi ve Konu Araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar