DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi İÇM1   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye, uzman olmanın gerektirdiği güncel bilgi birikimini kazandırmak, elde edilen bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini ve sonuçları bilimsel tekniklere uygun olarak sunma becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Uzmanlık alanı ile ilgili makale ve kitapların incelenmesi, elde edilen verilerin yorumlanması, çeşitli yöntemlerle varılan sonuçların bilimsel bir dille sunulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel verileri yorumlama becerisi kazanır.
2) Tez konusu olarak seçtiği alanda çalışarak bilimsel araştırma yapmanın temel prensiplerini öğrenir.
3) Tez çalışmasını akademik kurallara uygun olarak yazabilme ve bir topluluk karşısında sunabilme becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İç mimarlık kuramları. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
2 Tasarlama kuramları, iç mimari yaklaşımlar. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Estetik yaklaşımlar, iç mimaride algı. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 İmaj, anlam ve kimlik. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Çevre-davranış kuramları. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Kalite ve çevresel değerlendirme çalışmaları. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Mimarlıkta insan bilimleri ve psikolojik içerikli çalışmalar. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ara rapor sunmak Performans Değerlendirmesi
9 Tasarlama ve düşünme. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Kentsel çevre üzerine çalışmalar: İç mimarlıkta sürdürülebilirlik, ekoloji. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Tarihi çevrede yeni yapı, süreklilik, değişim üzerine çalışmalar. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 İç mimari tasarım eğitimi. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Teknoloji ve iç mimarlık ilişkisi. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 İç mimari tasarımda iletişim teknolojilerinin olanakları üzerine çalışmalar. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Sonuçların değerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesi. Kitap, dergi, internetten bilgi taramaları Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan literatür taramaları ve çalışmalarla ilgili alınan notların çalışılması Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar