DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarihi Çevre İçimde Modelleme İÇM   742 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Rölöve ve restorasyon çalışmalarında geleneksel iki boyutlu anlatımlarının yanı sıra bilgisayar destekli üç boyutlu anlatımlar ortaya koyabilmek; ayrıca, koruma alanlarındaki yeni tasarımların, tarihi yapı/yapılar ile etkileşimlerini üç boyutlu modeller yardımıyla daha zengin bir bakış açısıyla sergileyebilmektir.
Dersin İçeriği
Tarihi çevrelerin önemleri, tarihi çevre içindeki rölöve, restitüsyon, restorasyon ve yeni tasarım çalışmalarında üç boyutlu modellemelerin önemi ve modelleme için kullanılacak bilgisayar programları, yardımcı teknikler ve sunum yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Verilen bir alanda modelleme yapabilecekler.
2) Yapılan modelleri mimari tekniklerle sunabilecekler.
3) Tarihi çevrelerin önemini kavrayabilecekler.
4) Rölöve-restorasyon ve tasarımlarda modelleme yöntemlerini öğrenebilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, iç mimari tasarım alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
2
İç mimari tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme, iç mimari tasarım alanından edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme .
3
İç mimari ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, iç mimarlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme.
4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme .
5
İç mimari tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme .
6
İç mimari tasarım ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, İç mimari tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak iletişim kurma.
7
Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma
8
Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma
9
İnsan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda insan-mekan ilişkisini anlama
10
Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme
11
Tek başına bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu olarak tasarım yapabilme yetkinliği
12
Tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama
13
Uygun sunumlar yapmak için el çizimi, maket teknikleri, bilgisayar teknolojileri ve diğer sunum tekniklerinin de kullanıldığı programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
14
Ulusal ve uluslar arası iç mekan ve mobilya tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
15
İç mekan tasarımında, yapı bilgisi, yapı içi konstrüksiyon, yapım teknikleri ve malzeme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma
16
Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihi çevrelerin önemi. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
2 Tarihi çevre içerisinde mimari çalışmalar. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
3 Rölöve çalışmaları. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
4 Restitüsyon çalışmaları. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
5 Restorasyon çalışmaları. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
6 Tarihi çevre içindeki mimari çalışmalarda modelleme ve önemi. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
7 Modellemede kullanılacak bilgisayar programlarının tanıtılması. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Geleneksel ölçme teknikleriyle elde edilen verilerle bilgisayar ortamında iki boyutlu çizimlerinin oluşturulması. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
10 Geleneksel ölçme teknikleriyle elde edilen verilerle bilgisayar ortamında iki boyutlu çizimlerinin oluşturulması. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
11 Bilgisayar ortamında oluşturulan iki boyutlu çizimlerden katı model elde edilmesi. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
12 Fotoğraflama, malzeme seçimi ve fotoğraflardan materyal elde etme. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
13 Detaylı modellerin oluşturulması. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
14 Arazi modelinin oluşturulması. Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
15 Sunuş (Render ve simülasyon). Teorik ve uygulamalı anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar