DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi EGT1   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyla ilgili değişkenler, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara hangi yollarla ulaşacağını öğrenir.
2) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşıp inceler.
3) Alanıyla ilgili Türkiye'de hangi konuların çalışılmadığını ve araştırmaya gereksinim duyulan konuları belirler.
4) Çalışacağı konu alanını belirler.
5) Belirlediği alanla ilgili kaynakları inceler.
6) Kaynakları inceleme sonucunda konuyu hangi değişkenler açısından ele alacağını belirler.
7) Araştırma problemini belirler.
8) Araştırma problemiyle ilgili dergi, kitap vb. kaynaklardan yararlanarak giriş kısmını yazar.
9) Problemi incelemek için hangi yöntemi kullanacağını belirler.
10) Tez konusuyla ilgili ana çalışmadan önce ön çalışma yapar.
11) Tez hazırlama sürecinde ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik danışmanından yardım ister.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Sunu raporu hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Alanıyla ilgili ulaşılan ve yöntem açısından incelenen kaynakların sunulması. Sunu raporu hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
6 Alanıyla ilgili ulaşılan ve yöntem açısından incelenen kaynakların sunulması. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Literatür tarama Tartışma
8 Ara Sınav
9 Araştırma probleminin belirlenmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
10 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
11 Örneklemin belirlenmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
12 Veri toplama tekniklerinin belirlenmesi. Literatür tarama Soru-Cevap
Tartışma
13 Ana çalışmaya geçmeden önce ön çalışma yapılması. Pilot çalışma uygulamaları Alıştırma ve Uygulama
14 Ön çalışmayı değerlendirerek ana çalışmasını planlar. Veri analizi Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Dönem boyunca yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Dönem boyunca yapılan çalışmaları gözden geçirme Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar