DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Becerileri Eğitimi PDR   735 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, kişileraarsı iletişim becerielrinin ne olduğu ve farklı yaş gruplarından beklenen iletişim becerilerinin içerik ve düzeylerinin ne olduğu, bu becerilerin nasıl öğretildiği ve bu becerileri kendi iletişimlerinde kullanmaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olunmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ders, iletişi ve iletişim sınıflaması, kişi-içi iletişim ve kişileraarsı iletişim ilişkisi, iletişimde sözlü ve sözsüz mesajlar, dinleme türleri, etkili dinleme ve empati, kendini ifade etme, kişilerarası iletişimde etkili sosyal kontrol-sosayl maskeler, açık ve savunucu iletişim, iletişim çatışmaları ve iletişim engelleri, duyguların ifade edilmesi ve kişilerarası ilişkiler, etkili iletişimle kişilerarası problemlerin çözümü konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişileraarsı iletişim becerilerinin bireyin günlük ilişklerini nasıl etkilediğini açıklar.
2) Temel iletişim becerilerinin neler olduğunu söyler,
3) Kişilerarası iletişimin nasıl bir süreç olduğunu kavrar,
4) Kişileraarsı iletişimin sözlü ve sözsüz öğelerini söyler
5) Farklı gelişim düzeylerinde olan bireylerden beklenen iletişim becerileri davranışlarının neler olduğunu ayırt eder,
6) İletişim becerilerinin hangi tekniklerle öğretildiğini kavrar,
7) Kendi sahip olduğu iletişim becerilerinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir,
8) Hazırlanmış olan farklı iletişim becerileri eğitimi programlarını içerik ve amaç açısından değerlendirir,
9) Kşileraarsı iletişimde kendini ifade etmenin önemini açıklar,
10) Kişilerarası iletişimde etkili dinlemenin işlevini söyler,
11) Kişileraarsı iletişimde duyguların iletişimi ve ilişkileri nasıl biçimlendirdiğini fark eder,
12) Kişilerarası çatışmalrın çözümünde etkili iletişim becerilerinin nasıl kullanılacağını açıklar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
X
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
X
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
X
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı; içerik, dersin işlenişi, kaynaklar ve değerlendirmenin ölçütlerinin kararlaştrıılması Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 İletişim ve iletişim sınıflaması ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Kişilerarası İletişimde sözsüz mesajlar ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
4 Kişileraarsı İletişimde sözlü mesajlar ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
5 Kişileraarsı İletişimde geribildirim ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Kendini tanıma ve kişileraarsı iletişim ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
7 Kendini ifade etme becerisi ve kişilerarası iletişimde kendini açma ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
8 Ara Sınav Soru yazma Yazılı Sınav
Ödev
9 Dinleme türleri ve etkili dinleme ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
10 Empati ve etkili dinleme ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
11 Kişilerarası iİetişim engelelri ve iletişim çatışmaları ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
12 Kşileraarsı iletimde duyguların ifadesi ve kişileraarsı ilişkiler ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
13 Kişileraarsı çatışma çözme stratejileri ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
14 Kişilerarsı çatışmaların çözümünde iletşim becerilerinin kullanımı ilgili konunun gözden geçirilmesi ve örnek durumların belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
15 Dersin içerik ve süreç açısından değerlendirilmesi kazanımların ve dersin içerik ve sürecinn gözden geçirilmesi Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru yazma Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar