DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Eğitim İstatistiği I PDR   705 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sosyal bilimlerde nicel araştırmalarda kullanılan istatistik teknikler konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Ders, bilimsel araştırmalarında istatistiğin yeri ve önemi, SPSS programına veri girişi ve düzenlemesi, betimsel istatistik tekninkler, ilişki hesaplamalarında kullanılan teknikler, t testi, bağımsız ve tekrarlı ölçümlerde kullanılan varayan analizi teknikleri, kovaryans analizi, bağımsız ve tektekrarlı ölçümlerde kullanılan nonparametrik istatistik teknikleri konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Betimsel istatistikleri tanımlar.
2) İstatistiksel tahminin ne olduğunu söyler.
3) Uygulamalı eğitim istatistiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
4) İstatistiğin araştırma süreci içindeki yeri ve önemini kavrar.
5) Niteliksel ve niceliksel araştırma arasındaki farkı açıklar.
6) Eğitim araştırmalarında kullanılan başlıca istatistik teknikleri tanır.
7) Araştırma problemlerine uygun istatistik tekniklerini belirler.
8) Verileri bilgisayara işler.
9) İşlenmiş verilerden istenilen istatistiksel analizleri yapar.
10) İstatistiksel analiz sonuçlarını, araştırma amaçları doğrultusunda grafikle ya da tablo ile sunar.
11) İstatistiksel analiz sonuçlarını yorumlar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Bir problemin çok boyutlu nedenlerini kavrayarak, problemi bir bütünlük içerisinde değerlendirir
X
3
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler
X
4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
5
Bireyi tanıma teknik ve araçlarını uygular ve geliştirir
X
6
Psikolojik Danışma ve Rehberlik kapsamındaki bir problemi bilimsel bir bakış açısıyla çözer.
X
7
Uzmanlık eğitiminin sağladığı bilgi ve deneyimler çerçevesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından mezun olan bireylere rehberlik eder.
X
8
Uzmanlık alanını eğitim ortamında işlevsel hale getirebilecek uygulamalar konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
X
9
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarında yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır.
X
11
Alanı ile ilgili yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
12
Uzmanlık alanı ile ilgili süreçler ve ulaştığı sonuçlar konusunda meslektaşlarını bilgilendirir.
X
13
Uzmanlık alanında gereksinim duyduğu farklı istatistiksel teknikleri ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanır.
X
14
Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başarıya ulaşmasına kurum çalışanlarının desteğini (işbirliğini) sağlar.
15
Öğrencilerle, öğretmenlerle okul yönetimi, aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
16
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki sorunların kaynaklarını tespit ederek, sorunların çözümüne katkıda bulunur.
X
17
Eğitim ortamındaki tüm paydaşlara uzmanlık alanının gerekliliğini ifade ederek onların işbirliğini sağlar.
X
18
Uzmanlık alanı ile ilgili uygulamalarında ortaya çıkan gereksinimleri eleştirel bir gözle değerlendirir.
X
19
Uzmanlık alanı/ ilişkili olduğu disiplinlerde özümsediği bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
20
Uzmanlık alanına dönük uygulamalarında paydaş davranışları konusunda bir öngörü geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve dersin tanıtımı İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
2 Temel kavramlar İstatistiğin araştırma sürecindeki yeri Değişken, ölçme, ölçek, veri ve istatistik kavramları İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
3 SPSS'e giriş SPSS'te veri dosyası oluşturma İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme Anlatım
Tartışma
4 Betimsel istatistik Frekans dağılımı Tablo ile frekans dağılımının hesaplanması ve sunumu Grafik ile frekans dağılımının hesaplanması İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
5 Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Aritmetik ortalama Ortanca (medyan) Tepe değer (mod) Değişkenlik Ölçüleri İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
6 Yordamsal istatistik Evren değerin kestirimi Normal dağılım eğrisi Hipotez testi İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme.
7 Farklılıkların analizi T testi Bağımsız gruplar t testi İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Eşli gruplar t testi İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
10 Varyans analizi Tek yönlü varyans analizi İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme.
11 Yinelenmiş ölçümler için varyans analizi İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
12 Kovaryans analizi İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
13 Kovaryans analizi İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
14 Kay kare İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
15 İlişkilerin analizi İlgili kaynaklardan araştırma yaparak, farklı örnekleri inceleme. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar