DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mikroorganizmaların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.
2
Mikroorganizmaların genomik yapıları tanımlar.
3
Mikroorganizmaların virulans faktörlerini ve enfeksiyon oluşturma mekanizmaları açıklar.
4
Mikroorganizmalara karşı gelişen immun cevabı ve savunma mekanizmalarını tanımlar.
5
Mikroorganizmalara karşı etkili antimikrobiyal ajanları listeler.
6
Mikroorganizmaların antimikrobiyallere karşı direnç geliştirme mekanizmalarını açıklar.
7
Mikroorganizmaların tanımlanabilmeleri için gerekli mikrobiyolojik testleri listeler.
8
Mikroskobik inceleme için gerekli temel mikrobiyolojik boyama yöntemlerini ve biyokimyasal testleri uygular.
9
Mikroorganizmaları temel ve ileri moleküler tanı yöntemlerini kullanarak tespit eder.
10
Enfeksiyöz mikroorganizmaların laboratuvar tanısında kullanılan mikroskobi, kültür, serolojik tanı ve moleküler tanı prensiplerini listeler.
11
Klinik örneklerin alınmasından etken mikroorganizmanın tanımlanmasına kadar geçen süreçte kullanılan yöntemleri planlar ve uygular.
12
Mİkroorganizmaları klinik örneklerden üretmek ve tanımlamak amacıyla uygun kültür ortamlarını, boyama yöntemlerini, biyokimyasal testleri ve moleküler tanı yöntemlerini uygular.
13
Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütür. Yürütülen araştırma projeleri kapsamında verilen görevleri yapar.
14
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir.
16
Etkili iletişim kurar. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek düşüncelerini ve çözüm önerilerini sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
17
Alanı ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçların paylaşılması sırasında etik ilkelere uymayı gözetir.