DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Bilimler ve Etik ABL   567 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serap TORUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencinin bilimin ve felsefenin tarihi gelişimini ortak sorunları açısından ortaya koyması ve bilimsel çalışmalarına bu verilerden yararlanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste düşünürlerce ortaya konmuş olan bilimsel önermelerin incelenir., Bilime ve bilimsel bilgiye bakışın süreç içindeki dönüşümleri incelenerek günümüze yansımaları değerlendirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu derste öğrenci etik konuları tanımlar
2) analiz etmek ve çözümlemek için sistematik bir yaklaşım geliştirir
3) eleştirel düşünme ve karar verme yetisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyomedikal etik, Tıp etiğinde kavramlar, etik teoriler Okuma
2 Etik ikilemler karşısında adli bilimcilerin tutumları, etik haklı çıkarma Okuma
3 Tıbbi paternalizm, aydınlatılmış onam Okuma
4 Kişinin mahremiyeti, hasta sırrının saklanması, tıp etiğinde mahremiyet kavramı ve uygulanışı Okuma
5 İnsan kökenli biyolojik materyalin kullanımı, depolanması, araştırma amaçlı kullanımı Okuma
6 İnsan kaynaklı biyolojik materyalin adli amaçlı kullanımı, depolanması, farklı ülke örnekleri Okuma
7 Kişisel verilerin gizliliğinin korunması Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Biyobankaların etik ve hukuki sorumluluğu Okuma
10 İnsan kaynaklı biyolojik materyalin elde edilmesi, saklanması ve adli/adli olmayan amaçlı kullanımı konusunda ülkemizdeki durum Okuma
11 Araştırma ve yayın etiği Okuma
12 Oviedo Biyoetik sözleşmesi Okuma
13 Adli bilim çalışanlarının sorumluluğu kavramı, ilgili yasal düzenlemeler Okuma
14 Biyoetik Kurullar Okuma
15 Olgu sunumu Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar