DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Entomolojide Kullanılan Moleküler Yöntemler ABL   564 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli bilimler alanından mezun olan öğrencilerin, adli vakalarda toplanan insekt kanıtlarından moleküler olarak tür tanısı yapmak için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Forensik öneme sahip insekt gruplarını, adli vakalarda entomolojik numune toplanması, muhafazası, bu örneklerden DNA izolasyonu ve izolasyon sonrası uygulanan moleküler yöntemlerle insektlerin tür tanılarını öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli önemi olan insektler hallında bilgi sahibi olur
2) Adli soruşturmalarda entomolojik kanıtların toplanmasını öğrenir
3) Adli soruşturmalarda entomolojik kanıtlardan kalıcı preparat hazırlama ve muhafaza yöntemlerini öğrenir
4) Entomolojik kanıtlardan DNA izolasyonunu öğrenir.
5) Moleküler teknikleri kullanarak adli vakalardan toplanan insektlerden tür tanısı yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Adli Bilimler alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
X
2
İlişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
X
3
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
X
4
Adli bilimler alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir.
X
5
Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
X
6
Adli Bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
7
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.
X
8
Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
9
Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
X
10
Alanına yenilik getiren bir araştırmayı gerek bireysel gerekse ekip çalışması ile geliştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
X
11
Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
12
Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder.
X
14
Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
X
15
Alanında edindiği uzmanlık bilgilerini, mesleki uygulamalarına ve geliştirdiği çalışmalara uyarlayarak öğrenme sürecini yönlendirir.
X
16
Adli Bilimler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. tartışır.
X
17
Alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürerek başkalarının katılımını sağlar.
X
18
Adli Bilimler ve iletişimde olduğu disiplinlere ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine katılır, bu süreçte toplumsal, bilimsel ve etik ilkeleri gözetir.
X
19
Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları takip eder, bunların toplum yararına kullanılması için projeler geliştirir.
X
20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme süreçlerine katkıda bulunur ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Artropodların morfolojik ve biyolojik özellikleri Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Forensik öneme sahip insektler Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Tartışma
3 DNA, gene yapısı ve DNA replikasyonu Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Transkripsiyon, translasyon ve ekoryotik DNA'da regülasyon Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İnsektlerde nüklear ve ekstranüklear DNA Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Böceklerde embriyonik gelişim sürecinde genetic sistemler, genom evrimi ve genetic kontrol Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Adli soruşturmalarda entomolojik kanıtların toplanması Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sözlü sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Entomolojik kanıtlardan kalıcı preparat hazırlama ve muhafaza yöntemleri Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Entomolojik kanıtlardan DNA izolasyonunu, moleküler marker seçimi Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Polimeraz zincir reaksiyonu (nested-PCR,semi nested-PCR, multiplex-PCR, Real time-PCR) Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 PCR'da karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 RAPD-PCR, PCR-RFLP, SSCP Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 DNA dizileme, verilerin eldesi ve sonuçların yorumlanması Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Moleküler filogenetik Ders notu, Slayt gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar