Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.

- Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.

- Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Yetkinligi

- Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.

- Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.

- Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.

- Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.

Alana Özgü Yetkinlik

- Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.

- Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.

- Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.

- Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.