DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DBYT   306 8 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
Dersin İçeriği
Alanı ile ilgili verilerin toplanmak, yorumlanmak, uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoloji alaninda ileri duzeyde kuramsal ve uygulamali bilgiye sahip olur
2) Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
3) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4) Biyolojide edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5) Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6) Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
7) Biyoloji ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
8) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
9) Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
10) Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde iletişim becerilerine sahip olmak
11) Biyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
12) Biyoloji alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistik yazılımları kullanabilme becerilerini kazanmak, bilgi ve veri paylaşım sürecinin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
13) Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
14) Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
15) Biyoloji alanı ve kişisel gelişim konusunda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
X
2
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
X
3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
X
4
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
5
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
6
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
8
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
9
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
10
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X
11
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi İlgili konuları çalışmak Beyin Fırtınası
2 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin araştırılması İlgili konuları çalışmak Beyin Fırtınası
3 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin taranması İlgili konuları çalışmak Tartışma
Deney / Laboratuvar
4 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin okunması İlgili konuları çalışmak Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin sunumu ve tartışılması İlgili konuları çalışmak Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Tez özetinin hazırlanması İlgili konuları çalışmak Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Tez özetinin sunumu İlgili konuları çalışmak Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
Ödev
9 Tez planının oluşturulması İlgili konuları çalışmak Deney / Laboratuvar
10 Materyal ve metodun oluşturulması İlgili konuları çalışmak Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Kontrollü deneylerin yapılması İlgili konuları çalışmak Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Deney bulgularının değerlendirilmesi İlgili konuları çalışmak Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Sonuç ve tartışmanın yazılması İlgili konuları çalışmak Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Tez yazımı İlgili konuları çalışmak Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 Tezin jüri önünde savunulması İlgili konuları çalışmak Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar