DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Kök Bölgesi Ekosistemi TBB   610 2 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikoriza mantarlarının izle edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda teorik ve pratik bilgi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Mikoriza mantarlarının ekolojisi gelişim koşulları yanında toprak ortamından değişik tekniklerle izole edilmesi ve tanımlanması ve sınıflandırılması ve çoğaltılarak yeniden tarımdan kullanımı konuları işlenecektir. Bitki kök dokularında veziküller ve arbuscules varlığın tanımlanması yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprakta mikroorganizma ve bitki kök dinamiğinin çevre boyutu ve mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
2) Geniş bir alanda toprak biliminin ve kök biyolojisi biliminin tanıtılması sonucu rizosfer mekanizmasının bitki yetiştiriciliğindeki yerinin tanımlanması için geniş bilgi ortam yaratmak.
3) 3) Mikroorganizma faaliyetlerinin ve kök salgılarının rizosfer toprağının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olan etkileri ile bunların kök büyümesi üzerindeki etkileri ciddi olarak araştırılması gereken konuların başında gelmektedir
4) Kök büyümesinin besin elementi alımındaki yerini ve konuya ilişkin bilgilerimiz ile edindiğimiz bilgileri diğer bilimsel disiplinlerle birleştirmek
5) Mikoriza ve N-fiksasyonu yapan mikroorganizmaların besin elementi alımındaki yerini öğrenciye benimsetmek
6) Kök bölgesi dinamikleri ile bitki besleme arasındaki ilişki kavaratılır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanıyla ilgili farklı disiplinlerdeki ve diğer mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere de başvurarak toprakların, doğal ve teknik toprak sınıflama sistemlerine göre taksonomik sınıfını belirleme ve yeteneklerine göre sürdürebilirlik ilkesine uygun olarak kullanımlarını sağlama konularında özgün düşünce ve araştırmayla entellektüel düzeyde bilgi sahibi olur ve bunları uygulamaya koyar
X
2
Kaliteli ve ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilir bitkisel üretim için bitkilerin doğru beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları konusunda bilimsel yaklaşımlarda bulunarak yeni tekniklerin uygulanması, geliştirilmesi için yeterli bilgiye sahip olur ve uygular
X
3
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onların sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirilebilmek için diğer disiplinleri de içine alacak boyutlarda mevcut problemlere çözüm olabilecek yeni bir yöntem geliştirir, bilinen bir yöntemi farklı bir alanda uygular
4
Bitkilerin, topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlamasında karşılaşılan sorunları bertaraf etmek için diğer disiplinleri de kapsayacak şekilde araştırma yapabilme, proje tasarlayabilme ve uygulayabilme yetisi kazanır
X
5
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizlerinin uygulanması, adaptasyonu ve ortama modifiyesi noktasında yeniliklerin tasarlanması, araştırılması ve uyarlanması noktasında yetkinlik kazanır
X
6
Mesleğiyle ilgili sorunların çözümlenmesinde yeni bir bilimsel yöntem geliştirerek ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur
X
7
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda liderlik yapar
8
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirir
X
9
Türkçe'nin yanında İngilizce'yi de C1 düzeyinde kullanarak, uzman bir topluluk önünde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim yeteneğine sahip olur
10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları iyileştirmek için gerektiğinde değişime yönelik eylemleri yönetir
11
Akademik ve profesyonel bağlamda alanındaki teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur
12
Alanında ve iş hayatında mevcut olan toplumsal, bilimsel ve etik sorunlarda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimine katkı sağlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlı, toprak, bitki atmosfer çevre ilişkisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Rizosfer kavramı nedir. Tarım için önemi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Rizosfer ve toprak biyoteknolojisi ilişkisi Toprak-bitki organizma ilişkisi konusunda biyoteknoloji ne ifade ediyor. Biyoteknoloji bitki kök bölgesinde nasıl uygulanır Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Bitki kök gelişimi ve büyümesi nasıl etkilenir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
5 Kök organik karbon dinamiğinin bitki gelişimi için önemi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kök anatomisi ve riozferdeki canlı topluluğu, Toprak-bitki-kök morfolojisinin etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
7 Kök büyümesine etki eden faktörler, sıcaklık, su, oksijen, miner besinler ve toprak işleme Powerpoint sunu, örnek çalışma ve laboratuvar uyguaması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 Kök bölgesinin bitki kök besin elementlerinin alımı üzerine olan etkisi. Difüzyon ve kütle taşınma mekanizmaları ve bunların matematiksel hesaplanmaları. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kök uzunluğunun hesaplanması neden önelidir. Powerpoint sunu, örnek çalışma ve laboratuvar uyguaması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
11 Rizospherdeki mikroorganizmaların bitki sağlığı üzerine olan etkileri (kök hastalıkları) açısından önemi nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Mikorizal biyolojisi, Mycorizosfer, Bitki köklerinin ve simbiyotik ilişkilerin toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimlilikleri üzerine olan etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Endomikoriza (Arbuskular Mikoriza (AM)) ve Ektomikorizanin beisn elmeneti alımındaki yeri nedir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Mikoriza su alımı üzerine etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Rizosfer bölgesindeki bitki kökleri ile mikroorganizma işbirliği N-Fiksasyonu ve mikorizal infeksiyon ilişkisi Powerpoint sunu, örnek çalışma ve laboratuvar uyguaması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı ve ödev Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar