DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Metinleri İnceleme II STA   866 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat tarihinin uzak -yakın dönemlerine, sanatsal üsluplara ve sanatçıların üretim süreçlerine ilişkin yazınsal metinleri ve bu metinlerin temel kavramlarını karşılaştırmalı olarak incelemek
Dersin İçeriği
Öğrencilerden, modern sonrası sanat çalşmalarının eleştirisini içeren sanat metinleri okumaları ve tartışmaları istenmektedir. Öğrenciler sunulan bilgi, araç ve kazandırılan deneyimle kendi sanat eleştirilerini yapma becerisini edinmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
4) Görsel sanatlar öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
10) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
11) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır.
12) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip eder.
13) Sanat ve tasarım alanına ilişkin temel konu ve kavramlar hakim olur.
14) Sanat ile ilişkili kuramsal çalışmaları tanır.
15) Sanat alanyazın hakkında teorik bilgi üretir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernizm ve Sanat Kuramları Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
2 Temsili Sanat Kuramı Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
3 Temsilin Yapısı Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
4 Yeni-temsili Sanat Kuramı Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
5 Uzlaşımcı Temsil ve Sanat Kavram Analizi ve Konu Araştırması
6 Dışavurum Olarak Sanat Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
7 Dışavurum ve Mecazı Örnekleme Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Biçimci Sanat Kuramları Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
10 Biçimçilik Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
11 Biçim ve İçerik Tartışmaları Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
12 Sanatsal Biçim ve İçerik, Farklı Görüşler Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
13 Biçim İşlev ve Estetik Kavram Analizi ve Konu Araştırması
14 Sanat ve Deneyim Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
15 Sanat Tanımına Karşı İtirazlar Kavram Analizi ve Konu Araştırması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar