DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi STA   800 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyla ilgili değişkenler, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat ve tasarım eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
4) Görsel sanatlar ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
10) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
11) Sanat eğitiminin temel kavramlarını ve sanat eğitimi araştırma süreç ve tekniklerini gelişmelere uygun biçimde kullanır.
12) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir.
13) Tez konusunda detaylı bilgi sahibi olur.
14) Tez konusu ile ilgili teknik bilgi sahibi olur.
15) Tez çalışması sırasında karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi.
2 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi.
3 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi.
4 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma.
5 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma.
6 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma.
7 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma.
8 Ara Sınav
9 Belirlenen alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma.
10 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma.
11 Konunun hangi değişkenler açısından ele alınacağının belirlenmesi. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma.
12 Araştırma probleminin belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
13 Örneklemin belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
14 Veri toplama araçlarının hazırlanması. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
15 Ana çalışmaya ilişkin planlama yapılması. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar