DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması STA1   800 3 0 0 26

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Birnur ERALDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin sanat ve tasarım alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sanat ve tasarım alanında İlgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
2) Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
3) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olur.
4) Görsel sanatlar ile ilgili gelişmeleri bilimsel , sanatsal yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
5) Öğrencilerinin eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
6) Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar, programlar.
7) Dinamik bir sanat eğitimcisi olarak, bilgi teknolojilerinin gelişimine uyum sağlamada gerekli bilinci, sorumluluğu , becerileri kazanır.
8) Bireyi bilişsel, devinişsel, duyuşsal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.
9) Bir kültür ve tarih mirası olan müzelerden etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanır, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkma bilinci oluşturur.
10) İnsan topluluklarının ve uygarlıkların oluşum süreçlerini ve özelliklerini bilir ve açıklar.
11) Alana ilişkin yabancı kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilir .
12) Literatür taraması yapmayı tanımlar.
13) Özgün bir tez konusu bulmak için gerekli olan donanımı sergiler.
14) Tez önerisi hazırlar.
15) Tez oluşturur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
X
2
Tasarım ve sanat eğitimine konu olan kuramlardan yararlanmak.
X
3
Gelişmiş düzeyde entellektüel bilgi birikime sahip olmak.
X
4
Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılır ve tecrübeyle edinilen bilgilerden yararlanmak.
X
5
Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yer alma ve katkıda bulunma becerisine sahip olmak.
X
6
Bilimsel araştırma yapma ve sonuçları farklı çıktılara dönüştürerek yazılı/sözlü olarak sunma becerisine sahip olmak.
X
7
Sanat ve tasarım alanında ileri düzeyde analiz/yorum/eleştiri yapabilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
X
9
Güncel Sanat ve Tasarım pratiklerine uygun eser üretme konusunda beceri ve yaratıcılığa sahip olmak.
X
10
Sanat ve tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözlemle sentezlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme becerisine sahip olmak.
X
11
Yaşanılan çevrenin sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalarda değerlendirebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
12
Etkili tasarım ve sanatsal yaklaşımlarında, özgün düşüncenin gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişme sürecini yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
X
13
Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
X
14
Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla katkıda bulunabilme yetkinliğine sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez tarama ve özet çıkarma. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
2 Tez tarama ve özet çıkarma. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
3 Tez tarama ve özet çıkarma. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
4 Özetlenen tezlerin problem cümleleri ile uygulanan istatistiksel yöntemlerin tartışılması. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
5 Özetlenen tezlerin problem cümleleri ile uygulanan istatistiksel yöntemlerin tartışılması. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
6 Özetlenen tezlerin problem cümleleri ile uygulanan istatistiksel yöntemlerin tartışılması. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
7 Alanındaki dergilerde son 5 yıl içerisinde yayınlanan makalelerin özetlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması.
8 Ara Sınav
9 Alanındaki dergilerde son 5 yıl içerisinde yayınlanan makalelerin özetlenmesi. Ön çalışma yapılması.
10 Özgün bir projede problem cümlesi, alt problemler, hipotez ve sayıltılar yazma. Uygulama için gerekli materyalleri hazırlama.
11 Uygun yöntemleri tartışma, ölçme aracını belirleme. Veri girişini yapma.
12 İstatiksel analiz düzenekleri oluşturma İlgili yayınları tarama. Araştırmanın giriş kısmının yeniden gözden geçirilerek yazımı
13 Verileri Analizleri. Araştırmanın kuramsal çerçevesinin güncellenerek yazımı.
14 Araştırma raporunun yazımı. Araştırmanın yöntem bölümünün güncellenerek yazımı.
15 Araştırma raporunun yazımı. Araştırmanın sonuç ve öneriler bölümünün yazımı.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar