DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi SÖ   800 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin tez konusu belirlediği alanda bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma yapmasına yardım etmek ve belirli bir zaman dilimi içinde çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde tamamlayabilmesi için gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İlgili literatüre ulaşma, tez konusu belirleme, konuyla ilgili kaynaklar ulaşma, konuyla ilgili değişkenleri inceleme, konuya uygun araştırma yöntem ve tekniklerini belirleme, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara hangi yollarla ulaşacağını açıklar.
2) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşıp inceler.
3) Alanı ile ilgili Türkiye de hangi konuların çalışılmadığını belirler ve çalışacağı konuya karar verir.
4) Belirlediği konu ile ilgili kaynaklara ulaşır ve inceler.
5) Kendi tez çalışmasında hangi değişkenleri ele alacağına tez danışmanı ile birlikte karar verir.
6) Araştırma problemini belirler ve giriş bölümünü yazar.
7) Problemi incelemek için hangi yöntemi kullanacağını belirler.
8) Tez konusuyla ilgili ana çalışmadan önce ön çalışma yapar.
9) Tez hazırlama sürecinde ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik danışmanından yardım ister.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
X
2
Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplimlerle ilişki kurar.
3
Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
4
Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
X
5
Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
X
6
Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üsretir.
X
7
Bilimsel bir makale yayınlar.
X
8
Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
X
9
Bireysel ya da takım olarak çalışır.
X
10
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
11
Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
X
12
Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
X
14
Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
16
Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
X
17
Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
X
18
Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
X
19
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
X
20
Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi
2 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi
3 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme ve sürecin planlanması. Dersle ilgili kaynakların incelenmesi
4 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma
5 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma
6 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Rapor hazırlama
7 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Rapor hazırlama
8 Ara Sınav
9 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
10 Konunun hangi değişkenler açısından ele alınacağının belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
11 Araştırma probleminin belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
12 Araştırmanın giriş bölümünün yazılması Rapor hazırlama
13 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi Rapor hazırlama
14 Örneklemin belirlenmesi. Rapor hazırlama
15 Ana çalışmaya ilişkin planlama yapılması Rapor hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar