Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgiye sahip olur

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Gıda mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemleri saptar, tanımlar ve bilimsel yöntemlerle çözer

- Gıda ürünleri ve üretim sistemleri ile ilgili bileşen veya proses tasarlama becerisi kazanır

- Gıda mühendisliği ve teknolojisi uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknik araçları seçme ve kullanma; bu amaçla bilişim teknolojilerinden yararlanır

- Gıda mühendisliği alanı ile ilgili laboratuvar becerisi kazanma, deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilir

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır

- Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma ve meslek etiği bilincini kazanır

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olma ve gıda mühendisliği alanında kendini sürekli geliştirerek yeniler

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Gıda mühendisliği alanı ile ilgili Türkçe sözlü ve yazılı şekilde iletişim kurabilme, rapor yazabilme, iletişim teknolojilerini kullanabilme ve literatürü izleyebilecek, iletişim kurabilecek ve yazabilecek düzeyde İngilizce bilme becerisi kazanır

Alana Özgü Yetkinlik

- Proje tasarlama ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirme ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur

- Gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde tüketici sağlığı ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur