Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Radyo, televizyon ve sinema alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazanmak

- Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Radyo, televizyon ve sinema alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman olarak yetişmek

- Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.

- Duygu ve düşüncelerini, "yazılı, sözlü ve görsel metin" oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak

- Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak

- İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak

Ögrenme Yetkinligi

- Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak

Alana Özgü Yetkinlik

- Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

- Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak