Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.

Üniversitemizde öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde yaptıkları çalışmaların(ödev, proje, sunumlar, saha çalışmaları, laboratuarlar gibi) ve ara sınavların dışında bir final sınavı yapılır. Dönem balında öğretim elemanları değerlendirme sistemlerini ve bunlara ilişkin oranları öğrencilere açıklarlar. Ara sınav ve final sınavları senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları 15 gün öncesinde öğrencilere ilan edilir.
Notların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.
(a) Dönem İçi Notu, o dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan ara sınav/sınavları ile araştırma, inceleme ödevleri, projeler gibi diğer faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanır.
(b) Ham Başarı Notu, dönem içi notunun % 40’ı ile yarıyıl veya yılsonu sınav notunun % 60’ının toplanması sonucu elde edilir. Ham başarı notunun elde edilmesinde dönem içi notu ve yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır;
(c) Başarı Notu, “Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi”nde açıklanan değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Bu değerlendirme sonucunda, aşağıda açılımı ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri başarı notu olarak verilir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00

DC 1.50
DD 1.00
FF 0.00
FG 0.00
NA 0.00
UB 0.00


Başarı notunun değerlendirmesi sonucunda; öğrencinin başarısı aşağıdaki şekilde belirlenir.
Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.00 GNO’ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır. Bir dersin uygulamasında başarısız olan öğrencilere UB (Uygulamada Başarısız) notu verilir. UB notu NA notu gibi işlem görür.
Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile izlenir. Bulunulan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO'su en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır.

Başarılı öğrenciler
Normal öğrenim süresine göre bulunduğu yarıyıl/yıldan başarısız notu ve bir önceki yarıyıldan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden yarıyıl/yıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyıl not ortalaması; 3.00 – 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir.
Ders tekrarı
Bir dersten FF, FG, UB veya NA alan öğrenciler, bu dersi, verildiği ilk yarıyıl/yılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine akademik danışmanın önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölümce, uygun görülen bir başka ders alabilirler.