İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Beşeri Bilimler 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR.)
123456789101112
BİLGİKuramsal, Olgusal1
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı1
2
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1
2
3
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 1
2
3
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik1
2
3
4
5
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik1
2
3
4
5


 Beşeri Bilimler  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6 Düzey (lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.