İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Veterinerlik 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
(VETERİNER PR.)
1234567891011121314151617181920
BİLGİKuramsal, Olgusal1
2
3
4
5
6
7
8
9
BECERİLERBilişsel, Uygulamalı1
2
3
4
5
6
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1
2
3
4
YETKİNLİKLERÖgrenme Yetkinligi 1
2
YETKİNLİKLERIletisim ve Sosyal Yetkinlik1
2
3
4
5
6
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik1
2
3
4
5
6
7
8


 Veterinerlik  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6 Düzey (lisans Eğitimi)
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
YETKİNLİKLER
Ögrenme Yetkinligi
YETKİNLİKLER
Iletisim ve Sosyal Yetkinlik
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1-Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.

2-Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.

3-Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.

4-Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar.

5-Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.

6-Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.

7-Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar.

8-İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.

9-Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.

1-Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.

2-Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanara

3-Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.

4-İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.

5-Veteriner hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.

6-İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.

1-Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur.

2-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.

3-Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.

4-Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.

1-Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.

2-Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.

1-Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.

2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.

3-Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.

4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir.

5-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.

6-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.

1-İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir.

2-Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur.

3-Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir.

4-İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur.

5-Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar.

6-Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.

7-Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.

8-Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.