Amaçlar

Mimarlık Eğitimi Programının amacı öğrencileri mimarlığın temel alanlarında yeterince bilgilendirme, beceri ve yeteneklerini geliştirme, yaratıcılıklarını kullanma olanağı sağlayacak düşünme yöntem ve yollarını öğretme, deneyim kazandırma, kişisel hakları yasalar bağlamında gözetme ve özellikle kamu yararını koruyan ve saygı gösteren, meslek etiği kazanmış iyi bir yurttaş olarak yetiştirmektir. Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans eğitim programının hedefi, aşağıdaki nitelikleri taşıyan meslek insanlarının yetiştirilmesidir: • Kuram ve uygulama alanında yetkin, estetik, teknik, ekolojik vb. gereksinmeleri karşılayacak ortamlar oluşturabilme, yaratıcı, analitik, yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olma, • Disiplinler arası işbirliği sağlayabilme, mesleki etik değerleri olan ve sürekli eğitime yer veren, çok yönlü, özgüvenli, dürüst, toplumla ve kendisiyle barışık, kendini eleştiren, tarafsız ve özgün olma, • İnsanlar ile binalar arasındaki ilişkileri anlama, binalar ile içinde bulundukları çevreyi değerlendirme, insan ölçek ve gereksinimleri doğrultusunda bina-mekan ilişkisini anlama ve mimari mirası da içeren bilinç ve sorumluluğa sahip olma, • Tasarım sürecinde estetik ve teknik gerekleri karşılayabilme becerisine sahip olma, • Mimarlık kuramı ve tarihi ile bunlarla ilişkili diğer sanatlar, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Planlama sürecinde, kentsel tasarım ve planlama hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Mimari tasarımın kalitesi üzerinde etkili olan güzel sanatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Mimarlık mesleği ve mimarın toplumdaki yeri hakkında yeterli bilgi ve fikre sahip olma, • Bir mimari tasarımda araştırma ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Bina tasarımında, taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, yapım teknikleri ve mühendislik problemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma, • Konfor koşullari ile ilgili fiziksel çevre problemleri ve teknolojiler hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Tasarım kavramlarını, kullanıcı gereksinmelerini binalara dönüştürmede ve mimari planları genel planlamayla birleştirmede devreye girecek olan endüstriyel sektörler, kuruluşlar, mevzuat ve süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Proje finansmanı, proje yönetimi ve maliyet kontrolü hakkında yeterli bilgiye sahip olma, • Mimarlık eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan araştırma yöntemleri ve rapor tekniği hakkında yeterli bilgiye sahip olma.

Hedefler

Eğitim programları sırasında mimarlık öğrencileri, disiplinlerarası hedefleri koordine edebilen genellikte görevlerini yerine getirebilme yeterliğine sahip mimarlar olabilmeleri için aşağıda yer alan bilgi, beceri ve kişisel ve mesleki yetkinlikleri kazanmak durumundadırlar: Bilgi Kuramsal • Ulusal ve uluslar arası mimarlık akımları ve mimarlık tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme. • Sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve açıklayabilme. • Yapı mühendisliğinin temel kavramlarını açıklama ve çözümleyebilme, çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimini, uygulamalarını ve endüstrileşme üretim tekniklerini tanımlama ve yorumlayabilme. • Yapım üretim sürecini; proje programlama, planlama, uygulama ve denetim yapabilme, yürürlükteki resmi düzenlemeleri açıklama yetkinliğine sahip olma. Uygulamalı • Bilgiyi seçebilme, analiz edebilme ve deneysel tasarımlarla bilgiyi üretebilme. • Yapı malzemeleri, yapı elemanları ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamaları ile ilgili ilke ve standartları tanımlama ve ifade etme. • Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, yalıtım, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerinin açıklayabilme, değerlendirme ve çözümleyebilme. • Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini açıklayabilme ve çözümleyebilme yetkinliğine sahip olma. • Yapı üretim sürecinde; yapı metrajının çıkartılması, yapı maliyeti tahmini ve iş programı ile ilişkilendirilerek yapı maliyetinin denetlenmesi , mesleki çalışmalar-uygulamalar yapılırken tarafların menfaatlerini koruyabilecek belgeler hazırlayabilme (İhale, sözleşme vb.). Beceriler Kavramsal/Bilişsel • İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşumunu, gelişimini ve uygulamalarını tanımlama, yorumlayabilme ve uygulama becerisi. • İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi. Uygulamalı • Mimari tasarımın aşamaları, mekânı kavrama ve oluşturulmasındaki temel öğeleri tanımlama ve yorumlayabilme. • Şehir planlama ölçeğinde tasarlama yaklaşımlarının ve şehir bileşenlerinin(ulaşım, yoğunluk, konut alanları, çalışma alanları, dinlenme ve hizmet alanları, kentsel imaj noktaları ve çok çeşitlilik v.b.) değişik ölçek ve kapsamlarda kentsel tasarım ve şehircilik proje önerileri hazırlayabilme ve sunabilme becerisi. • Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel tekniklere sahip olma, tanımlama ve uygulayabilme becerisi. • İç mekan ve tefriş elemanları tasarlayabilme becerisi. • Yaratıcılık ve ustalık düzeyinde entelektüel ve etnik becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretebilme, kendi çözümlerini ve sentezlerini kritik ederek yorumlayabilme.