Program Hakkında Bilgi

Türkçe Eğitimi Bölümü, genel olarak dil olgusu, özel olarak da Türk dili hakkında geniş birikimi olan; duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilen; üstün öğretmenlik formasyonuyla donanmış; özgüveni yüksek; sosyal ilişkilerde başarılı; öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile gramer bilgilerini geliştirme yeterliliğine sahip Türkçe öğretmenleri yetiştirir.
Program ISCED Kodu

0231
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türleri hakkında yeterli akademik bilgiye sahibi olmak. 2 Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı hakkında yeterli akademik bilgiye sahip olmak. 3 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. 4 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değelendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak. 5 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini göstermek. 6 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek. 7 Türkçe eğitimindeki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 8 Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 9 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı 1. Öğretim