Amaçlar

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı?nın temel amacı, anaokulları ve anasınıfları için temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara sahip okul öncesi öğretmeni yetiştirmektir. Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip, uygulamada deneyimi olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Programın amacı, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen, gelişime ve değişime açık, çevre, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, çocukların bireysel özelliklerine uygun eğitim verebilen, demokratik ve etik değerlere saygılı ve bilimsel bilgiler ışığında ilerleyen okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.

Hedefler

Fakültenin vizyonu ve misyonunda doğrultusunda demokratik, laik, hukukun üstünlüğünü her Şeyin üstünde tutan, Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı, insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu, bireyleri arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç gibi ayrımcılığa karşı, T.C. Anayasasıyla tanınan her tür görüş ve düşünceye saygılı, barışçıl, yenilikçi, özgürce düşünme ve uygarca tartışma ortamının yer aldığı, her zaman sorumluluklarının bilincinde, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunan, barışçı, üretken ve uyumlu kuşaklar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında, toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara duyarlı, bu ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen bir öğretim hizmeti sunabilen, bu sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik projeler ve topluma hizmet uygulamaları geliştirebilen, mesleğin etik değerlerini benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda topluma rol modeli olabilecek öğretmenler yetiştirmek hedeflenmektedir.