Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar

- Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar

- Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar

- Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar

- Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER

Ögrenme Yetkinligi

- Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir

- Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.

- Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

- Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir

- Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler

- Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır

- Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular

- Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.

- Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular

- Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır

- Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar

- Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır