Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.

- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.

- Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.

- Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.

- Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.

- Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

- Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.

- Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.

- Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.

- Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

- İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.

- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.

- Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.

- Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.