Amaçlar

Hemşirelik programı, insan yaşamının ve sağlık bakımının kalitesini yükseltecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verebilecek çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip,sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kurallar doğrultusunda çalışacak hemşireler yetiştirmektir..

Hedefler

Sağlık sistemi içinde hemşirenin rolünü ve öğrenci hemşire olarak kendi rolünü bilir. Kendisinin ve hastanın sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını öğrenir ve bunları uygular. Hemşirelik mesleğine ait temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri kazanır ve bunları uygular. Hemşirelik bakımının temel bilimsel ilkelerini kavrar ve bu ilkelerden yararlanarak vereceği hasta bakımında teknik beceri kazanır. Edindiği bilimsel bilgiler doğrultusunda, hastaya eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği kazanır. Hemşireliğin temel felsefesini, görev, yetki ve sorumluluklarını, hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini ve diğer mesleklerle olan ilişkileri bilir.