Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.

- Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.

- Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.

- Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.

- Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.

- Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Fizik Alanında deneyleri tasarlar.

- Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.

- Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.

- Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.

Ögrenme Yetkinligi

- Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.

- Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

- Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.

- Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.