Amaçlar

Programin Amaci Tarih öncesinden günümüze uygarlıkların gelişimlerini ve günümüze kadar geçirdikleri aşamaları bilimsel olarak değerlendirebilen; tarihsel çevre ve kültür değerlerini koruyan, edindiği bilgileri toplumda kültür mirasını koruma bilincini oluşturmak ve geliştirmek için kullanabilen, arkeolojide hızla gelişen yeni bilimsel ve teknolojik yöntemleri uygulayabilen, araştırmacı, gelişmeye açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Bölümümüz, lisans ve yüksek lisans eğitimi ile birlikte öğrencilerimizi iyi bir arkeolog olarak yetiştirip onlara meslek kazandırırken, insanoğlunun binlerce yıllık serüveni içerisinde başta Anadolu olmak üzere Antik dönemde kurmuş olduğu uygarlıkları tüm kültürel öğeleri ile birlikte ele alıp, sanatsal ve düşünsel üretimlerini anlamlandırabilmeyi ve geçmiş ile günümüz arasındaki bağı neden-sonuç ilişkisi kapsamında analitik olarak yorumlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra nihai amacımız hem Anadolu genelinde hem de üniversitemizin bağlı olduğu coğrafyada bölümümüzün yürütmüş olduğu kazı ve yüzey araştırmaları ile bölge arkeolojisinin aydınlanması ve kültürel alanda ön plana çıkmasının sağlanmasıdır. Bölümümüzde dört yıllık lisans eğitimi sonunda, dünya kültür mirasına ve özellikle de Anadolu’nun tarihi mirasına sahip çıkan, bunu kendisine ve insanlığa mal edip, kültürel kimlik olarak benimseyen hem ülkesi hem de genel evrensel dünya kültür mirası vizyonunda ele alıp araştıran, tespit eden, koruyan, tanıtan, bilimsel yayınlar hazırlayabilen kuşaklar yetiştirmektir. Bunun için öncelikle kaliteli bir eğitimin sunulması, Ulusal ve Uluslararası kongreler düzenleme ve düzenlenen kongrelere katılım sağlanması, Erasmus-Sokrates gibi Avrupa Birliği projelerinin programlanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

Programin Hedefi Arkeoloji bölümünden nitelikli öğrenciler mezun etmek için 4 yıllık eğitim süresi içerisinde öğrencilere çizim, fotoğraf, projeksiyon ve bilgisayar gibi yardımcı malzemelerle desteklenen görsel teorik derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik seminer, panel, konferans, inceleme ve araştırma gezileri gibi katılımcı eğitim çalışmaları ile arkeoloji bilim dalının gereği olan arazi faaliyetleri ve kazı çalışmaları gibi pratik uygulamalar yaparak, yüzey araştırmaları ve müze çalışmaları ile kazılara katılmalarını ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizi çağdaş bilgilerle donatılmış bir şekilde nitelikli çalışma ve araştırmalarla geleceğe hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara katılımlarını sağlayarak mezunlarımızın ülkemizin sahip olduğu kültür varlıklarını bilimsel metotlarla gün ışığına çıkartabilecek ve aynı zamanda bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen yetkin arkeologlar olarak yetişmesini sağlamak da bölümümüzün hedefleri arasında yer almaktadır.