Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Ekonometri kavramlarını açıklar

- Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar

- İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur

- İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar

- Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller

- Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar

- Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir

- Veri toplar, düzenler ve analiz eder

- Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır

- Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

- Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar

- Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır

- İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder

- Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

- Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular

- Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar