Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- 1-İslam Dini´´nin temel kavramları, kaynakları, esasları, değerleri ve felsefesini tanımlar.

- 2-Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklar.

- 3-İslam Tarih ve Medeniyetinin oluşum ve gelişim süreçlerini açıklar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- 4-Dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesini sağlar.

- 5-Öğrencilerin farklı din ve inanışları tanımalarına rehberlik eder.

- 6-Temel dini metinleri okur, açıklar ve yorumlar

- 7-Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak doğru dini bilgiye ulaşır, elde edilen bilgiyi değerlendirir ve kullanır.

- 8-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- 9-Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.

- 10-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Ögrenme Yetkinligi

- 11-Öğrencilerin dinin tarih içindeki gelişimini fark edebilmelerini sağlar.

- 12-Öğrencilerin din-vahiy-akıl-bilim ilişkisini kavramalarına rehberlik eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- 13-Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak dinin, milli birlik ve bütünlüğünün, barış ve uzlaşma kültürünün oluşmasına katkısını içeren alternatif etkinlikler yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

- 14-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, materyal ve kaynaklar, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanır.

- 15-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.