Amaçlar

Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapmak.

Hedefler

Çevre sağlığı problemlerinin çözümünde teori ve pratiğin öğretildiği bir mühendislik dalıdır. Özellikle halk sağlığının korunması için; • Temiz, lezzetli ve yeterli içme suyu temini • Atık suların arıtılması veya tekrar kullanımı • Katı atıkların bertarafı veya geri dönüşümü • Şehir ve kırsal bölgelerde yeterli kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin yapımı • Hava, toprak ve su kirliliğinin sürekli kontrolünü yapmak • Bu çözümlerin sosyal ve çevresel etkilerinin kontrolünü yapmak • Teknolojik gelişmelerin çevre üzerindeki etkilerini araştırmak