Program Hakkında Bilgi

1992 yılında kurularak 1994 yılında ilk öğrencilerini alan çevre mühendisliği bölümü temel ve uygulamalı eğitiminin yanında mühendislik formasyonu da vermektedir. 7 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi ve 2 uzman ile mevcut durumda yaklaşık 650 lisans ve lisansüstü öğrencisine eğitim vermektedir. Akredite bir kimya laboratuvarının yanında mikrobiyoloji, araştırma ve öğrenci laboratuvarları da bulunan bölümde yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur.
Program ISCED Kodu

851
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çevre bilimleri ve mühendisliği alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip uzmanlar yetiştirmek; uluslararası düzeydeki araştırmalara, toplumsal ihtiyaçlara uygun bilgi üretimine ve sürdürülebilir kalkınma çabalarına katkıda bulunmaktır. Çevre Mühendisliği, çevre sağlığı problemlerinin çözümündeki düşünceyi ve uygulamaları açıkça ortaya koyan bir mühendislik dalı olarak; geniş halk kitlelerine güvenli ve lezzetli su temini, atık suların ve katı atıkların geri kazanımı veya bertarafı, halk sağlığı açısından şehirlerde ve kırsal alanlarda yeterli alt yapının kurulması, toprak, su ve atmosferde meydana gelen kirlenmelerin kontrolü ve bu problemlerin çözümündeki sosyal ve çevresel etkilerin dikkatli bir şekilde ele alınması, eklem bacaklılardan bulaşan hastalıkların kontrolü, endüstriyel tehlikeli atıkların bertarafı, şehirlerde, kırsal alanlarda, dinlenme ve eğlence yerlerinde yeterli sağlık koşullarının sağlanması gibi halk sağlığı alanındaki problemlerle ve çevredeki teknolojik gelişmelerin etkisinin tespiti ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Hava, su ve toprak gibi yerküreyi oluşturan üç temel unsurda hızla yayılan kirliliğin boyutlarının tespit edilmesi, kaynağında kirliliğin durdurulması veya olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi açısından Çevre Mühendisliği Eğitiminin verilmesi ve Çevre Mühendislerinin yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Amaç, doğal dengeyi koruyarak daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre yaratmak, gelişen teknolojiye ve sanayiye paralel olarak sürdürülebilir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.