Mezunların İstihdam Olanakları:

Su Kirlenmesi ve Kontrolu, İçme Suları ve Sağlık, Katı Atıklar, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Su Kaynaklarının Planlanması, Su Temini ve Atıksu
Uzaklaştırma Sistemleri, Hidroloji ve Meskun Bölge Drenajı, Anaerobik Biyoteknoloji, Atıksuların Arıtımı, Hava Kirliliği, Atık Değerlendirme, Çevre Politikaları ve Yönetimi, Çevresel Modelleme, Bilgi Teknolojileri, Toprak Kirliliği, Yapay Sulak Alanlar gibi konular bölüm öğretim elemanlarının başlıca araştırma konuları olarak sıralanabilir.