Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.

- İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma

- Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.

- İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme

- Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.

- Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir

- Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.